Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky predaja (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti MINYX electronics s.r.o., so sídlom Skalité 123, 023 14, Skalité; IČO: 54 230 021, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 78653/L, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade ustanovením § 273 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „obchodný zákonník) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a inými osobami, ktoré jednajú pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (ďalej len „kupujúci“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je spotrebiteľom vo zmysle § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pre ustanovením týchto obchodných podmienok.

1.4. Znenie obchodných podmienok je predávajúci oprávnený meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v súlade s existujúcimi obchodnými podmienkami.

2. UZATVORENIE ZMLUVY

2.1. Cenové ponuky vypracované predávajúcim predstavujú výzvu na predloženie ponuky a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

2.2. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy (objednávky) je potrebné vyjadrenie predávajúceho, že objednávku akceptuje. Keď sa predávajúci k objednávke kupujúceho nevyjadrí, kúpna zmluva nie je uzatvorená. Zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim sú uzatvorené písomným či elektronickým (elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho) prijatím zo strany predávajúceho a riadia sa týmito obchodnými podmienkami. Objednaním tovaru kupujúci záväzne vyhlasuje, že chce objednaný tovar zakúpiť a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

2.3. Objednávky produktov a služieb nemôže po ich akceptácii kupujúci zmeniť, zrušiť alebo zmeniť naplánovanie ich dodávok bez súhlasu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo prideľovať predaj produktov medzi svojich zákazníkov

2.4. Ak predávajúci pred akceptáciou alebo po akceptácii objednávky zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú či inú chybu ohľadne tovaru alebo dodania ( najmä zverejnenú či inak zistiteľnú na nákupnom portáli alebo uvedenú v objednávke, v akceptácii objednávky, resp., v inej správe ), ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade k ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v dohodnutej cene, alebo z dôvodov vyššej moci, je vždy oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a/alebo zrušiť/odmietnuť, resp. neakceptovať objednávku. Takáto chyba sa môže týkať najmä aktuálnej ceny tovaru, množstva, možnosti dodania, dostupných skladových zásob, obrázku tovaru na nákupnom portáli alebo inej skutočnosti, z ktorej napr. môže vyplynúť nemožnosť dodať tovar kupujúcemu včas alebo riadne v súlade s objednávkou alebo akceptáciou objednávky. Kupujúci bude o tejto skutočnosti bezodkladne po zistení informovaný a predávajúci je podľa vlastného uváženia oprávnený takýto tovar nedodať, neodoslať/nevykonať akceptáciu objednávky, odmietnuť kupujúcim vystavenú objednávku, predávajúcim akceptovanú objednávku alebo jednostranne odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy podľa vyššie uvedeného. V týchto mimoriadnych prípadoch predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Predávajúci je vždy oprávnený jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy ( do okamihu dodania tovaru ) alebo okamžite zrušiť/odmietnuť objednávku, ak cena tovaru alebo údaj o množstve uvedené na nákupnom portáli boli nesprávne v dôsledku ľudskej, systémovej alebo inej chyby. V prípade ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto kúpna cena mu bude predávajúcim vrátená v týchto prípadoch najneskôr do 15 dní odo dňa zrušenia zmluvy alebo objednávky. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho ( napr. podvodné konanie ).

3. CENY

3.1. Ceny sú uvedené iba za tovar netto a nezahrňujú dane, prepravné náklady, clá alebo iné náklady alebo poplatky ako sú napríklad za zvláštne balenie a označenie produktov, povolenia, certifikáty, colné prehlásenia a registrácie. Za akékoľvek dodatočné poplatky nesie zodpovednosť kupujúci.

3.2. Predávajúci prehlasuje, že mu nie je známy účel nákupu uskutočnený kupujúcim ani použitie, ku ktorému je nakupovaný tovar určený a nenesie preto žiadnu zodpovednosť za voľbu objednaného tovaru  a ich následky pre kupujúceho .

3.3. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci  splniť, zašle kupujúcemu pozmenenú ponuku s uvedením možných variantov objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy  a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená až akceptáciou kupujúceho. Aj v tomto prípade sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenia kúpnej zmluvy tieto obchodné podmienky.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena sa uhrádza na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Faktúru je predávajúci oprávnený vystaviť po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim. Fakturované sumy sú splatné v lehote splatnosti uvedenej na faktúre predávajúceho, a to bez zápočtu alebo odpočítania daní vyberaných zrážkou či iných súm.

4.2. V prípade omeškania platby zo strany zákazníka je predávajúci oprávnený účtovať k dlhovanej sume úrok od dátumu splatnosti až po dátum úhrady vo výške 10% p.a., vrátane primeraných poplatkov za právne služby alebo inkasné náklady.

4.3.Predávajúci je oprávnený účtovať za každú upomienku k neuhradenej faktúre po splatnosti poplatok 4,- EUR.

4.4. Predávajúci je oprávnený požadovať ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu, poprípade je oprávnený zálohu či inú obdobnú platbu aj po uzatvorení kúpnej zmluvy, ak sa to ukáže nevyhnutným pre splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný zálohu či inú obdobnú platbu poskytnúť v lehote a spôsobom stanoveným predávajúcim.

4.5. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť podmienky zálohových platieb pripadne tvorby kreditu kupujúceho, vyžiadať si od kupujúceho finančné údaje za účelom overenia si platobnej spôsobilosti kupujúceho, požadovať bankovú záruku alebo inú formu záruky alebo pozastaviť akékoľvek nevybavené objednávky kupujúceho. Predávajúci môže zaúčtovať platby na ktorýkoľvek z účtov kupujúceho. V prípade omeškania kupujúceho s akoukoľvek platbou podľa kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený bez vplyvu na ďalšie právne nároky zmeniť plánované dodávky alebo zrušiť akékoľvek nevybavené objednávky a prehlásiť všetky doposiaľ neuhradené faktúry za okamžite splatnými.

4.6. Predávajúci je oprávnený odmietnuť šeky a zmenky. Zľavy alebo poplatky za zmenku znáša kupujúci, šeky a zmenky sú splatné okamžite.

4.7. Úhradou faktúry, resp. ceny je pripísanie fakturovanej čiastky na určený bankový účet predávajúceho.

5. DODACIA LEHOTA, ČIASTOČNÉ DODÁVKY

5.1. Pokiaľ predávajúci neurčí písomne inak, pre všetky dodávky predávajúceho platí dodacia podmienka EXW zo skladu Minyx servis s.r.o. resp. v prípade priamych zásielok EXW zo skladu výrobcu (podľa INCOTERMS 2010).

5.2. Dodacie lehoty uvádzané predávajúcim sú len odhadované a platia v prípade včasného doručenia materiálov a dodávok predávajúcemu. Predávajúci nie zodpovedný za oneskorenú, čiastočnú či predčasnú dodávku a kupujúci je povinný dodávku akceptovať a  uskutočniť platbu za takto dodané produkty. Omeškaním dodávky objednávky alebo jej ktorejkoľvek časti nevzniká kupujúcemu právo zrušiť ostatné dodávky.

5.3. Dodacia doba sa primerane predlžuje, ak nebola dodržaná dôsledkom vyššej moci, štrajku, nepredvídateľných prekážok, alokácie, nemožnosti odberu tovaru zo všeobecne prístupných zdrojov, dodacích ťažkostí subdodávateľa alebo dôsledkom iných okolností, ktoré nespôsobil  predávajúci a taktiež v prípade, ak takéto okolnosti postihnú jeho subdodávateľa.

5.4. Rámcová objednávka sa rozumie objednávka, ktorá je dodávaná po častiach. Rámcová objednávka nesmie ale prekročiť lehotu 12 mesiacov. Rámcové objednávky je možné uskutočniť len po určení pevných termínov dodania, ktoré sa považujú za záväzné termíny. V prípade ich nedodržania zo strany kupujúceho, predávajúci je oprávnený zmeniť dohodnutú kúpnu cenu. Predávajúci si vyhradzuje právo zasielať tovar podľa vopred zmluvne dohodnutých termínov bez predchádzajúceho upozornenia.

6. PREPRAVA, PREVOD RIZIKA

6.1. Miestom dodania tovaru je sídlo predávajúceho alebo jeho prevádzka ním určená. Pokiaľ kupujúci požaduje dodanie tovaru na iné miesto, nesie riziko a náklady na zaslanie a dopravu tovaru, začínajúc odoslaním tovaru zo skladu predávajúceho alebo zo skladu výrobcu. Poistenie v priebehu prepravy je zabezpečované len na žiadosť a na náklady kupujúceho.

6.2. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci bezodkladne povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi a predávajúcemu.

6.3. Na žiadosť kupujúceho je možné poistiť zásielku na jeho náklady proti ním označeným rizikám.

6.4. Pokiaľ sa zásielka omešká bez zavinenia predávajúceho, bude tovar uskladnený na náklady a riziko kupujúceho. Oznámenie, že je tovar pripravený k zaslaniu, má platnosť zaslania..

6.5. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neprevzatím alebo oneskoreným prevzatím tovaru, iba ak sú tieto skutočnosti zavinené predávajúcim.

6.6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení ( balíkov/zásielok ). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi a najneskôr do jedného (1) pracovného dňa i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente prepravcu/doručovateľa v čase preberania zásielky ( najmä pri podpisovaní prevzatia ) vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnej páskou predávajúceho, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote troch (3) pracovných dní od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

7.1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru a všetkých ostatných pohľadávok vyplývajúcich z aktuálneho obchodného vzťahu.

8. ZÁRUKA

8.1. Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru v dĺžke v akej ju poskytuje výrobca dodávaného tovaru.

8.2. V prípade ak je doba použiteľnosti tovaru obmedzená určitým úkonom (napr. inštalácia),  je záručná doba tovaru obmedzená touto dobou použiteľnosti / úkonom.

8.3. Reklamáciu na správny počet vydaných kusov a na zhodnosť objednaných položiek s faktúrou si kupujúci  môže uplatniť do troch (3) dní od ich prevzatia. Pri dodávke tovaru pripraveného meraním alebo vážením, kde sa líši dodané množstvo súčiastok na sprievodnom doklade od skutočnej dodávky v tolerancii ±2% (podľa druhu tovaru), nemôže byť táto skutočnosť predmetom reklamácie.

8.4. V prípade oprávnenej záruky sú jedinými opravnými prostriedkami pre kupujúceho (podľa výberu predávajúceho) oprava produktov, bezplatná výmena produktov alebo refundácia kúpnej ceny takého počtu produktov, ktoré boli uznané v záruke.

8.5. Kupujúcemu právo zo zodpovednosti za vady neprislúcha v prípade, že je tovar mechanicky poškodený, použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie či ďalšími pokynmi, zjavne nesprávne použitie tovaru, v prípade vady vzniknutej neodbornou montážou alebo inštaláciou.

8.6. Predávajúci neposkytuje v súvislosti so Softvérom žiadne vyhlásenie, ani záruku a nebude mať v súvislosti so Softvérom žiadnu zodpovednosť. Pokiaľ sa v príslušnej licenčnej zmluve na Softvér neuvádza výslovne inak, Softvér sa poskytuje tak, ako je bez žiadnej ďalšej záruky.

8.7. Zákazník je oprávnený vrátiť predávajúcemu iba tovar, ktorý u neho zakúpil a len spolu s číslom oprávnenia na vrátenie materiálu (Return Material Authorization, ďalej len „RMA“), ktoré získa od predávajúceho alebo z webovej stránky predávajúceho.

8.8. Kupujúci je povinný do siedmich (7) kalendárnych dní  po doručení zásielky predávajúcim alebo ním povereným prepravcom písomne informovať predávajúceho o akomkoľvek poškodení vonkajšieho obalu tovaru.  Kupujúci je povinný do siedmich (7) kalendárnych dní po doručení zásielky predávajúcim alebo ním povereným prepravcom písomne informovať predávajúceho o akomkoľvek nedodaní tovaru v požadovanom množstve alebo o inej vade (ďalej len „viditeľná vada“); v opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar riadne prevzal.

8.9. Kupujúci je povinný predávajúceho písomne informovať o konkrétnej vade tovaru v záručnej lehote, ktorá je sedem (7) kalendárnych dní na viditeľné vady a deväťdesiat (90) kalendárnych dní na vady skryté. Predávajúci pridelí číslo RMA len v prípade, že vadu (tak Viditeľnú vadu, ako aj vadu zo záruky tovaru) spôsobil výlučne predávajúci alebo pôvodný výrobca tovaru, a to len v prípade, že kupujúci splnil povinnosť o vade písomne informovať. V prípade poškodenia, nedodania tovaru v požadovanom množstve či inej vady, ktorú spôsobil kupujúci, prepravca či poskytovateľ služieb prepravy alebo iná tretia strana predávajúci číslo RMA nepridelí. Po získaní čísla RMA je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu podľa pokynov predávajúceho uvedených v RMA. Kupujúci je povinný uhradiť vopred náklady spojené so zaslaním. Predávajúci je oprávnený posúdiť všetky tovary, ktoré kupujúci vrátil na základe RMA. V prípade, že predávajúci rozhodne, že tovar nespĺňajú podmienky na ich vrátenie, zašle ich späť kupujúcemu, pričom dopravné hradí príjemca alebo ich u seba zadrží na účet kupujúceho a na ich vyzdvihnutie kupujúcim na náklady kupujúceho. Náklady spojené so zaslaním budú kupujúcemu uhradené, pokiaľ bude chyba uznaná.

 

9. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

9.1. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu sa obmedzuje na priame škody kupujúceho najviac do výšky ceny predmetného tovaru. S týmto obmedzením zodpovednosti predávajúceho, kupujúci jednoznačne súhlasí a právnej zodpovednosti nad uvedený rozsah sa vzdáva. Uvedené obmedzenie zodpovednosti neplatí v prípade smrti či úrazu spôsobeného nedbanlivosťou predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu nepriamu, osobitnú, vedľajšiu či následnú škodu (napríklad za ušlý zisk či stratu príjmov, stratu dát, stratu užívania, opätovné prepracovanie, opravu, výrobné náklady, náklady na stiahnutie výrobkov z obehu, ujmu na dobrej povesti či stratu zákazníkov).Týmto obmedzením zodpovednosti nie sú dotknuté práva kupujúceho priznané zákonom v rozsahu, v akom predávajúci nemôže v súlade so zákonom odmietnuť akékoľvek predpokladané či zákonné záruky.

10. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Predávajúci nie je zodpovedný za neplnenie svojich povinností, ktoré má na základe týchto obchodných podmienok, pokiaľ neplnenie týchto povinností zapríčinili okolnosti, na ktoré odôvodnene nemá dosah (napríklad udalosti vyššej moci, konanie či nekonanie kupujúceho, prerušenie prevádzky, prírodné či človekom vyvolané katastrofy, epidémie, nedostatok materiálu či tovarov, štrajky, trestné činy, oneskorenie dodávky či prepravy alebo nemožnosť obstarať prácu, materiály či tovary zo štandardných zdrojov).

11. POUŽITIE VÝROBKOV

11.1. Kupujúci je povinný dodržať výrobcom určené špecifikácie tovaru. Tovary nemožno používať v prístrojoch na udržanie životných funkcií, ľudských implantátoch, jadrových zariadeniach, ani v iných prístrojoch či zariadeniach, v ktorých by zlyhanie tovaru mohlo viesť k ujme na živote alebo k škode na majetku. V prípade, že kupujúci používa alebo predáva tovary na použitie v uvedených prístrojoch či zariadeniach alebo nedodrží výrobcom určené špecifikácie tovaru, súhlasí s tým, že takéto používanie, predaj alebo nedodržanie špecifikácií je na jeho výlučné riziko.

12. DOVOZ / VÝVOZ

12.1. Na niektoré tovary a súvisiace technológie, ktoré predáva predávajúci sa vzťahujú opatrenia Spojených štátoch amerických, Európskej únie a/alebo iných krajín o kontrole vývozu, okrem predpisov o bojkote (ďalej len „Vývozné predpisy“). Kupujúci je povinný Vývozné predpisy dodržiavať a získať všetky oprávnenia či povolenia, ktoré sa vyžadujú na prepravu, vývoz, opätovný vývoz alebo dovoz tovarov a súvisiacich technológií.

12.2. Kupujúci nesmie tovary a súvisiace technológie vyviezť ani opätovne vyviezť do žiadnej krajiny ani žiadnemu subjektu, pre ktorý je takýto vývoz resp. opätovný vývoz zakázaný, vrátane akejkoľvek krajiny či subjektu, na ktorý sa vzťahujú sankcie či embargá uplatňované Spojenými štátmi americkými, Európskou úniou alebo inými krajinami.

12.3. Kupujúci nesmie tovary a súvisiace technológie použiť v súvislosti s chemickými, biologickými či jadrovými zbraňami, raketovými systémami (vrátane balistických striel, kozmických nosičov či sondážnych rakiet) ani s bez obslužnými vzdušnými nosičmi týchto rakiet či zbraní, ani na vývoj žiadnych zbraní hromadného ničenia.

13. ELEKTRONICKÉ OBJEDNÁVKY

13.1. Tieto obchodné podmienky sa uplatnia na predaj a kúpu tovarov medzi kupujúcim a predávajúcim aj v prípade, že pri akejkoľvek časti kúpy a predaja tovarov, sa použije elektronická výmena údajov, interný portál kupujúceho, portál tretej strany alebo iný elektronický prostriedok (ďalej len „Elektronická objednávka“).

13.2. Akceptácia žiadosti predávajúceho o potvrdenie Elektronickej objednávky kupujúcim alebo akceptácia informácií o Elektronickej objednávke poskytovaných predávajúcim kupujúcemu v písomnej, e-mailovej alebo inej forme EDI je pre kupujúceho záväzná.

14. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

14.1. Predávajúci je oprávnený od zmluvy mimo zákonných dôvodov odstúpiť:

a)  v prípade nesplnenia povinnosti kupujúceho podľa čl. 4.4. obchodných podmienok

b)  v prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti alebo zálohy na kúpnu cenu dlhšou ako        sedem (7)  kalendárnych dní

c) v  prípade neprevzatia tovaru alebo omeškaním s prevzatím tovaru

d) v prípade zahájenia  insolventného alebo exekučného  konania voči kupujúcemu.

14.2. Predávajúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek do doby prevzatia tovaru kupujúcim

14.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do siedmych (7) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

14.4. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy nesie kupujúci.

14.5. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne tovaru, ktorý už bol dodaný riadne, včas a bez vád. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadne už splneného čiastočného plnenia.

14.6. Odstúpenie musí byť vykonané písomne a v prípadoch kúpnych zmlúv dohodnutých elektronickou cestou tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením o oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

14.7. Pokiaľ predávajúci odstúpi od zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady, ktoré mal s prípravou, balením, odoslaním a realizáciou jeho objednávky v skutočnej výške, najmenej však vo výške 20% z dohodnutej kúpnej ceny.

14.8. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny

15. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.8. Kupujúci týmto v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním jeho osobných údajov za účelom uzavretia a plnenia zmluvy. Týmito osobnými údajmi kupujúceho sú najmä obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, číslo bankového účtu. Súhlas podľa tohto bodu je udeľovaný na dobu trvania zmluvy, resp.  rámcovej zmluvy a ďalších 4 rokov potom, ako kupujúci splní všetky svoje záväzky zo zmluvy alebo rámcovej zmluvy. Tento súhlas môže byť zo strany kupujúceho kedykoľvek písomne odvolaný.

16. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 17.1. Platným právom je výhradne právny poriadok Slovenskej republiky. Kúpna zmluva, obchodné podmienky, ich interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na ich základe sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek dispozitívne ustanovenie slovenského právneho poriadku sa nepoužije v tom rozsahu, v akom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel alebo interpretáciu niektorého ustanovenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.

17.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu alebo musia byť aspoň vykonané elektronickou poštou.

17.3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.12.2021. Zmluvné vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok ostávajú v platnosti a riadia sa obchodnými podmienkami platnými v dobe ich vzniku.

17.4. Obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

17.5. Rozhodným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú pojednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

MINYX electronics SK s. r. o., Skalité 123, 023 14, Skalité, IČO: 54 230 021,                                www.minyx.sk,  zapísane v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro   Vložka číslo: 78653/L Tel: +421 949 359 779,  Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ,  IBAN: SK31 1100 0000 0029 4012 0386, SWIFT kód: TATRSKBX

MINYX SERVIS
TÜV SÜD Czech

Sídlo firmy
a fakturační adresa